Platforma eLearning Informatica, TIC, IAC, Matematica
Refreshing eLearning
Expandare/colapsare bloc AutentificareAutentificare
Utilizator
Parola
Ţine-mă logat
 
Expandare/colapsare bloc Informaţii pentru curs "Matematica/ Mathematics I"Informaţii pentru curs "Matematica/ Mathematics I"
Descriere: TITLUL DISCIPLINEI: Matematică
NUMĂRUL DE CREDITE: 5
DISCIPLINĂ OBLIGATORIE
LOCUL DE DESFĂŞURARE: curs şi seminar: etaj II
PROGRAMAREA ÎN ORAR A ACTIVITĂŢILOR:
Curs: 2 h / săptămână
Seminar: 2 h / săptămână

Matematica este una dintre disciplinele importante care se studiază în clasele primare, iar primele noţiuni se introduc de la grădiniţă. A preda matematica impune o bună cunoaştere a acestei discipline şi a noţiunilor fundamentale care stau la baza conţinutului programei claselor primare.
Prin parcurgerea cursului de matematică se definesc în mod riguros conceptele de număr natural, operaţie, număr întreg, număr raţional. Se consideră importantă cunoaşterea la modul general a legilor de compoziţie şi a principalelor structuri algebrice, cu aplicaţii imediate în mulţimile de numere cu care se operează în mod obişnuit. Se studiază unele elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică, avându-se în vedere introducerea acestor elemente în programele şcolare. Capitolul de mărimi şi unităţi de măsură lărgeşte orizontul viitoarelor cadre didactice, cu scopul de a le ajuta în predarea acestora. Elementele de geometrie sintetizează principalele definiţii şi proprietăţi ale figurilor şi corpurilor geometrice, astfel încât predarea acestor noţiuni să se facă în mod corect, intuitiv, dar urmând logica ştiinţei.
Activităţile practice desfăşurate la seminar au ca scop formarea deprinderilor studenţilor de a analiza şi rezolva probleme, de a reactualiza şi perfecţiona algoritmi de calcul, de a induce plăcerea de a lucra cu succes la matematică.

Obiective: Prin studierea acestei discipline şi a bibliografiei recomandate, la nivelul studenţilor, se va urmări:
• Însuşirea noţiunilor matematice de bază în ceea ce priveşte mulţimile de numere, relaţiile şi operaţiile cu acestea.
• Cunoaşterea unor algoritmi matematici care se utilizează pentru calculul cu numere naturale, întregi şi raţionale.
• Înţelegerea semnificaţiei componenţei numerelor, scrierea şi operarea cu numere naturale scrise în diverse baze de numeraţie.
• Aplicarea metodelor matematice însuşite pentru rezolvarea unor exerciţii şi probleme practice, în care intervine divizibilitatea numerelor naturale
• Formarea unor deprinderi de calcul mintal rapid şi corect, utilizând proprietăţile operaţiilor
• Cultivarea pasiunii pentru rezolvarea de probleme
• Însuşirea noţiunilor matematice de bază în ceea ce priveşte structurile algebrice importante, elementele de geometrie, metodele statistice
• Cunoaşterea structurilor algebrice pe care le formează mulţimile de numere în raport cu operaţiile de adunare şi înmulţire
• Cunoşterea definiţiilor şi proprietăţile figurilor şi corpurilor geometrice
• Înţelegerea semnificaţiei noţiunilor de eveniment şi probabilitate de realizare
• Explicarea alegerii unei metode de lucru sau a unui procedeu de rezolvare în funcţie de specificul problemei
• Interpretarea rezultatelor obţinute la calculul indicatorilor unei serii statistice cantitative
• Explicarea proprietăţilor figurilor geometrice pe baza definiţiilor şi a analogiilor
• Aplicarea metodelor matematice însuşite pentru rezolvarea unor exerciţii şi probleme practice, în care intervin mărimi, unităţi de măsură, elemente de geometrie
• Dezvoltarea unui raţionament matematic logic şi corect
• Formarea unor deprinderi de utilizare a instrumentelor de măsură
• Formarea unor deprinderi de utilizare a instrumentelor de geometrie
• Formarea unei atitudini pozitive în legătură cu aplicabilitatea cunoştinţelor de matematică
• Însuşirea limbajului specific matematic.
Limba: Română
Cursul începe pe data de: 04 Iunie 2015, 22:40
Cursul se tremină pe data de: 05 Iunie 2015, 22:40
Înscriere Înscriere
Înscriere Înscriere
 
Expandare/colapsare bloc Sistem de ştiriSistem de ştiri
Nu există anunţuri sistem
 
Expandare/colapsare bloc Cursuri selectateCursuri selectate
Nu s-au găsit date